Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
Hij was een vorst, wien liet wel niet aan vele be-
kwaamheden ontbrak, maar wiens inborst en denkwijze
zoozeer van die der Nederlanders verschilden, dat zijn
vader Karei reeds voor geriiimen tijd, maar vruchteloos,
gepoogd had een goede verstandhouding: tusschen hem
en zijn toekomstige onderzaten te bewerken. Stuursch,
achterhoudend, geveinsd, hoos: ingenomen met zijn
macht als gebieder van zoo vele landen, had hij een af-
keer van de meer vrije en gemeenzame wijze, waarop de
Nederlanders gewoon waren met hun vorst om te
gaan. In Spanje, waar hij op2:evoed was, gewoon aan
slaafsche onderwerping en onbepaald heersclien, waren
hem de voorrechten en privilegiën, die zijn voorzaten aan
gewesten en steden verleend hadden, en waarop deze, en
niet ten onrechte, zoozeer gesteld waren, een doorn in
het oog, en nam hij zich al spoedig voor, die voorrechten
en privilesriën niet te achten, als ze met zijn be'jrip van
besturen niet in overeenstemmina: waren. Bij dit alles
kwam nog een, en wel een hoogst gewichtige zaak.
Ellips was met hart en ziel gehecht aan de oude leer.
In zijn oog was iedere afwijking een kwaad, dat ook
met de geweldigste middelen moest tegen gegaan wor-
den. Aan vrijheid van gew^eten viel, naar zijn begrip,
niet te denken, en, had zijn vader door strenge bevelen
getracht, doch te vergeefs, den voortsrang der hervor-
ming te stuiten, hij nam zich ten stelligste voor niette
rusten, voordat al zijn onderdanen, ware het ook ten
koste van duizende levens, zich ook hierin aan zijn
wil hadden onderworpen.
Nadat Filips de regeerins: had aanvaard, dacht hij er
terstond aan, om naar zijn geliefd Spanje terug te keeren.
De oorlog, welke hij echter nog met Frankrijk te voeren
had, weerhield hem nog eenigen tijd. Toen evenwel de