Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
voegden zich openlijk of in het geheim bij hem. Maar
ook velen zagen in hetgeen Luther deed en leerde groot
kwaad, zoowel voor de kerk als voor den burgerstaat,
en achtten ook de geweldigste middelen geoorloofd, om
die ketterij, zooals door hen de leer van Luther ge-
noemd werd, uit te roeien. De godsdienst, uit haar
aard geroepen om menschen met menschen te verbroe-
deren, werd nu de oorzaak van heftige verdeeldheid,
verwoesting van geluk aan de eene en aan de andere
zijde, en weldra ontstonden er in verschillende rijken van
Europa zoogenaamde Godsdienstoorlogen, waarvan de
naam in zich zelf reeds zoo onzinnig is, dat men zou
kunnen twijfelen of zij ooit bestaan hebben, als de ge-
schiedenis het ons niet al te zeker leerde.
Karei V bleef gehecht aan de oude leer, en, ofschoon
ook hij wel eenige hervorming wenschte, vreesde hij,
vooral toen eenige Duitsehe Vorsten zich aan de zijde
der Hervorming schaarden, voor ondermijning, ook van
zijn eigen gezag. Vandaar, dat hij door verschillende
krachtige middelen de Hervorming trachtte tegen te
gaan. In Duitschland voerde hij langdurige oorlogen
tegen de Hervormde of, gelijk zij ook genoemd werden,
Protestantsche Vorsten, en in de Nederlanden deed hij
strenge bevelen afkondigen, en dreigde zware straffen
tegen allen, die de Hervorming waren toegedaan.
Maar al die bevelen en bedreigingen waren niet in
staat om hem zijn doel te dotn bereiken. Van ouden
tijd af waren de Nederlanders gesteld op vrijheid. Hun
koophandel, waardoor zij met zoo vele volken in aanra-
king kwamen, en waardoor ook velen van elders zich onder
hen vestigden; de macht, waartoe de steden en haar bur-
gers geklommen waren; de vrijheden en voorrechten, door
vroegere vorsten geschonken en ook door Karei ontzien.