Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
aan zijn uitgebreid gebied. Zoo was hij de eerste vorst,
onder wiens bestuur alle Nederlandsche gewesten ver-
eenigd werden.
Ofschoon Karei alzoo de machtigste vorst van zijn tijd
mocht genoemd worden en hij de voortreffelijkste landen
aan zijn bestuur onderworpen zag, was zijn leven verre
van rustig of gemakkelijk. Zoo uitgestrekte heerschap-
pijen met zoo veel verschillende volken eischten een
onafgebroken werkzaamheid, waarbij nog kwam, dat hij
meermalen heftige oorlogen met zijn tijdu'enoot, den
Pranschen koning Frans 1 en met de Turken te voeren
had Maar wat bovenal het bestuur van Karei moeilijk
maakte, was een, voor Europa hoogst gewichtige, ge-
beurtenis, welke kort voordat hij tot keizer van Duitsch-
land gekozen was, in dat land had plaats gehad, en die
zich vooral onder zijn bestuur verder ontwikkelde. Die
gebeurtenis is in de geschiedenis bekend onder den naam
van Kerkhervorming.
Jaren lang retds was, zoowel in Duitschland als in
andere landen van Europa, ook in ons Vaderland, door
velen belioefte gevoeld aan verbetering, zoowel van het
uitwendig als van h(t inwendij^ godsdienstig leven der
Cliristeni n. Maar over de wijze, waarop die verbetering
moest tot staud komen, heerschte groot verschil, en, terwijl
daarover veel getwist en verbetering daardoor van jaar
tot jaar uitgesteld werd, trad in het jaar 1517 een
Duitsch Monnik en Hooileeraar te Wittenbcrg, Marten
Lulher, op, die zich openlijk verzette tegen wat hij
meende in strijd te zijn, met hetgeen Jezus geleerd had.
■Groot was de bijval, dieu Luther vond, en ook heftig de
tegenstand. Velen in Huitschland, Frankrijk, Zwitserland,
Engeland en ook in ons Vaderland schaarden zich aan
zijn zijde; ook onderscheiden Vorsten van Duitschland