Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
terecht met smart vertrekken en bleef zijn gedachtenis
in zegenend aandenken.
V.
Zoo hadden de Nederlandsche gewesten van den aan-
vang der tiende tot in de vijftiende eeuw verschillende
vorsten gehad, die zeer veel hebben bijgedragen tot de
ontwikkeling en beschaving des volks en de verineerde-
ring van de welvaart der steden. Wij hebhen u enkele
daarvan doen kennen. In Holland waren het Dirk III,
Floris II, Willem I, Willem II, Floris V en WiUem III;
in Gelderland Otto II; in Utrecht Jan van Arkel.
De Friezen, over wie geen graaf het bewind voerde,
maar die hun vrijheid en onafhankelijkheid beurtelings
tegen Holland, Utrecht en later ook tegen Gelderland
te verdedigen hadden, dankten in dit opzicht veel aan
enkele mannen, die onder den naam van Potestaten het
algemeen bestuur voerden, die, niettegenstaande zij me-
nigmaal zoowel tegen de buitenlandsche vijanden als
met veelvuldige inlandsche twisten en partijschappen te
worstelen hadden, door wijsheid en onvermoeiden ijver
de welvaart van Frieslands ingezetenen wisten te be-
vorderen en onder wie talrijke steden opkwamen of
dermate in bloei toenamen, dat Friesland op het einde
der vijftiende eeuw niet minder dan de overige Neder-
landsche gewesten een groote mate van welvaart genoot.
Wat echter nog veel de algemeene welvaart belem-
merde was, dat de verschillende Nederlandsche gewesten
door verschillende vorsten bestuurd werden, en dik-
wijls in vijandschap tegenover elkander stonden. In de
eerste helft der vijftiende eeuw kwam daarin eenige ver-
andering. Toen kwam een vorst aan het bestuur, wiens
gebied zich over vele der vroeger gescheidene gewesten