Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
reizigers overvielen, en steeds onderling oorlog voerden,
te beteugelen en te zorgen, dat de koo|ihandel ongestoord
konde gedreven worden, 't Was maar jammer, dat de
meeste der Vorsten, die met Otto zich hiertoe verbonden
hadden, weldra zelf zich ginsen schuldig maken aan
hetgene zij in anderen beloofd hadden tegen te gaan,
zoodat in dit opzicht Otto's bemoeiingen weinig vrucht
droegen. Hij stierf in het jaar 1271; boven zijn graf
werd een gedenkteeken opgericht, maar duurzamer dan
dat, hebben zijn verdiensten voor zijn volk aan Otto de
dankbare erkentenis der nakomelingschap verzekerd.
Ook Utrecht heeft onder zijn bisschoppen enkele ge-
had, dien het niet alleen te doen was om hun bezittin-
gen uit te breiden, maar ook om de welvaart des volks
te behartigen. Van dezen wilh-n wij u een enkele doen
kennen. Hij leefde ten tijde van den Hollandschen graaf
Willem IV, van wien wij reeds zeiden, dat hij aan zijn
vader Willem den goede opvolgde, maar wiens regeering
in lange na zoo goed niet was als die zijns vaders. De
graven van Holland en Gelder hadden zich hoe langs
hoe meer met de zaken van het Utrechlsche Bisdom
bemoeid; zij hadden meermalen aan de Bisschoppen
aanzienlijke geldsommen geleend, en dan daarvoor steden
cn sterkten in pand gekregen. Hierdoor waren de Bis-
schoppen in hun handelingen gansch niet vrij, maar
moesten beurtelings dan eens den graaf van Holland,
dan wedsr dien van Gelder naar de ooG;en zien. Ook
graaf Willem IV deed dien invloed krachtig gelden, en
toen door zijn bewerking een lid van een oud Hol-
landsch geslacht met Jan van Arhel tot de Bisschop-
pelijke waardigheid verheven was, meende hij nu voor
"oed meester in het Sticht te zullen wezen. Maar in