Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
bevatte het graafschap reeds genoegzaam alles, wat
wij heden tot de provincie Gelderland rekenen te behoo-
ren met nog eenig land, dat thans bij Pruisen behoort.
Otto breidde zijn gezag vooral uit, doordien hij voor
een aanzienlijke som gelds de stad Nijmegen en om-
streken, die tot noj toe aan bet Duitsche rijk behoorde,
van den Roomsch-Koning Willem in pand kreeg, en,
daar die gelden nimmer terug betaald werden, bleef die
belangrijke s<ad aan Gelderland. Even als zijn tijdge-
noot in Holland, ijverde Otto voor de belangen des
volks. Ook hij gaf onderscheidene steden voorrechten,
zoo als aan Harderwijk, Arnhem, Wageningen, Em-
merik enz.; hij beteugelde de heerschzucht der edelen,
legde wegen aan, bevorderde den landbouw en trachtte,
ook door bevordering van het onderwijs, meer bescha-
ving onder zijn volk te brengen.
Ofschoon Otto niet zonder vijanden was, en gedurende
zijn regeering zeer veel te oorlogen had, stond hij toch in
groote achting bij zijn tijdgenooten. Ook hem werd de
keizerskroon van Duitschland aangeboden, en het strekte
wel tot bewijs van zijn voorzichtigheid en wijsheid, dat
hij 'dit aanbod van de hand wees. Hij beval echter zijn
neef Willem van Holland aan, die, zooals wij vroeger
zagen, zich die keus liet welgevallen, en dan ook trouw
door Otto werd bijgestaan. In onderscheidene geschillen
tusschen Vorsten van zijn tijd werd Otto tot scheidsman
gekozen, en meestal gelukte het hem door zijn onpar-
tijdige en verstandige uitspraak den oorlog te voorko-
men. Onvermoeid werkzaam tot bevordering van het
welzijn zijner onderdanen, wist Otto een verbond te be-
werken met onderscheidene Duitsche Vorsten langs den
Rijn, waarbij men zich onderling verplichtte de roofzucht
der edelen, die uit hun kasteelen de kooplieden en