Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
huichelarij voegden, zaten met den Graaf aan tafel, en
aten en dronken met hem, als of er niets zou gebeuren.
Na den eten noodigde men den Graaf op een valkejacht.
Hij nam dit graag aan, verwijderde zich om eenigen tijd
te rusten, en werd toen door den verraderlijken Gijsbrecht
gewekt, die hem meldde, dat de jachtgenooten reeds ge-
reed waren, en buiten de stad op hem wachtten. Vrolijk
reed de Graaf nu, van twee edelknapen vergezeld, naar
buiten. Niet ver van de stad wachtte hem het zooge-
noemde jachtgezelschap; maar nauwelijks was Floris in
de nabijheid gekomen, of Woerden trad vooruit, greep
de teugels van Floris' paard en riep woest: ^Uw hooge
sprongen zijn nu gedaan. Heer Meester! gij zijt onze
gevangene." Floris dacht, dat men schertste, maar een
ander edelman sloeg hem den valk uit de hand, en weldra
zag de Graaf zich ontwapend, en als gevangene temid-
den zijner trouwelooze vijanden. — Zijn edelknapen
vluchtten terug naar Utrecht, en Floris werd door de
eedgenooten eerst naar het slot Kroonenburg en vervol-
gens naar dat van Muiden gevoerd, vanwaar men hem
over zee naar Engeland dacht te brengen. Het bericht
van de edelknapen klonk spoedig door het geheele land.
„De Graaf, onze Graaf is door de edelen gevangen"
riep het volk allerwege, en van alle zijden stroomde het
toe, om den geliefden Vorst uit de handen zijner vijanden
te verlossen. Zoo wel te land als met schuiten ter zee
werd het Muiderslot omringd. Zno in het nauw ge-
bracht, besloten de saamgezworenen, die nu te ver gegaan
waren om terug te keeren, den Graaf in stilte uit het
slot te voeren, en te land naar Vlaanderen te brengen.
Men kleedde dan den Graaf in een grauwen rok, deed
een handschoen in zijn mond, zette hem te paard, bond
zijn handen te zamen, snoerde zijn voeten onder het