Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
dat hem, na een zwaar beleg eindelijk gelukte. Door zijn
moed en groote bekwaamheden won hij allengs meer en
meer de harten der Duitsehe vorsten en onderdanen, en
zag hij zich eindelijk door bijna het geheele Duitsehe
rijk, ais rechtmatige opvolger van den afgezetten en sedert
overleden Frederik erkend. Niettegenstaande al deze be-
moeiingen buiten 's lands, vergat Willem zijn eigen land
niet. Hij had, toen hij naar Duitschland ging, het bestuur
opgedragen aan zijn broeder Floris, en weldra had deze
gelegenheid om te toonen, dat hij daarvoor goed bere-
kend was. Er regeerde toen in Vlaanderen een gravin,
in de wandeling Zwarte Margriet genoemd. Onder deze
ontbrandde weder heviger, dan zulks in den laatsten tijd
het geval was geweest, de oorlog, en terwijl zij den
schijn aannam, vrede te willen maken en daarover
onderhandelde, zond zij een leger naar Walcheren. Maar
Floris was op zijn hoede. Hij ontving het vijandelijke
leger zóó, dat de Vlamingen spoedig op de vlucht gin-
gen, en duizenden sneuvelden, gewond of gevangen
werden. Nadat Margaretha nog andere vruchtelooze po-
gingen gedaan had, om Willem afbreuk te doen, werd
zij tot een nadeeligen vrede met hem genoodzaakt, en
de Roomsch-Koning zou nu weldra zich naar Rome be-
geven , om als Keizer gekroond te worden, toen hij door
de herhaalde invallen der West-Friezen genoodzaakt werd
dit volk voor goed aan zijn gezag te onderwerpen.
Moeielijk was het echter om de West-Friezen te bestrij-
den. Zij woonden in het noordelijk deel van de tegenwoor-
dige provincie Holland, en hun land was veel meer dan
het thans nog is , door meertjes en stroomen doorsneden.
Alleen drooge zomers of koude winters maakten het mo-
gelijk eenigszins diep hun land in te dringen. Willem
koos er den winter toe. Aan het hoofd van een aanzien-