Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
adel en de geestelijliheid den Vorst met raad bij te slaan.
Die raad werd echter meest ingeroepen, als de Vorst
geld noodig had, en de beraadslagingen eindigden veelal
met het toestaan van de verzochte gelden, welke héden
heetten, tegen het verkrijgen van nieuwe voorrechten of het
uitbreiden van reeds verkregene. Die vergadering van adel,
geestelijkheid en burgers werd de Vergadering der Staten
genoemd. Zij oefende in den aanvang geen het minste
gezag; langzamerhand echter kreeg zij eenig deel aan het
algemeen landsbestuur, en toen in lateren tijd geen
Vorst meer als heer der gewesten erkend werd, berustte
bij deze Staten de opperheerschappij des lands. Maar
dit behoort tot het volgende tijdvak.
Gij znlt zeker verlangend zijn naar de namen en
eenige bijzonderheden uit het leven van die vroe-
gere Vorsten, welke door hun handelingen inzonderheid
er toe hebben bijgedragen, om de welvaart des volks te
vermeerderen en den bloei der steden uit te breiden.
Wij zullen ons tot de merkwaardigste onder hen bepa-
len. Zij waren de graven van Holland: Dirk III, Flo-
ris II, Willem I, Willem II, Floris V, Wülem III;
de graaf van Gelder, Otto II, de Bisschop van Utrecht
Jan van Arkel, en eindelijk Filips van Bonrgondië,
die heer over de meeste Nederlandsche gewesten was.
II.
Wij noemden eerst Dirk III, niet zoozeer omdat hij
zoo bijzonder veel ten voordeele van steden en volk ge-
daan heeft, alswel omdat hij aanleiding gegeven heeft tot
de stichting van een der oudste Hollandsche koopsteden,
de stad Dordrecht, en omdat uit zijn geschiedenis tevens
kan worden opgemaakt, hoe het in dien ouden tijd tus-
schen de Vorsten van de verschillende gewesten toeging.