Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
hun landsheeren, bescherming, en deze, die ook niet zelden
tegen de willekeurige handelwijzen der machtige edelen te
strijden hadden, namen die bescherming veelal met graagte
op zich. Zij gaven dan aan zulke steden brit ven, door hen
onderteekend en onder den naam van handvesten bekend,
waarin haar bij de algemeene bescherming des landheers
verschillende voorrechten, privilegiën genoemd, werden
verzekerd. "Voor die privilegiën gaven de steden menig-
maal aanzienlijke geldsommen aan den Vorst, ten einde
hem in staat te stellen, zich tegen de machtige edelen te
handhaven, en zoo ontstond er in de verschillende ge-
westen een nieuwe stand, de burgerstand, die in ver-
volg van tijd door de uitbreiding van zijn handel, door
beoefening van kunsten en wetenschappen en door het
aankweeken van echten vrijheidszin het belangrijkste
deel van het volk uitmaakte. In den aanvang, wanneer
het aantal burgers nog niet zeer talrijk was, hadden in
zulke steden alle burgers of poorters, gelijk zij genoemd
werden, deel aan het bestuur; zij werden alsdan tot het
bespreken der gemeenschappelijke belangen door klok-
gelui samengeroepen. Later, wanneer de gemeente zich
uitbreidde, kozen zij eenigen uit hun midden, wijze of
vroede mannen, aan wie het bestuur der stad werd
opgedragen. Die vroedschap of bewindvoerders maakten
de verschillende bepalingen van bestuur over hun
stad, die heuren genoemd werden. Zij handhaafden de
rechten hunner medeburgers en handelden met den lands-
heer vooral als deze grootere of kleinere sommen van
die steden wenschte te ontvans:en.
Vroeger namen de Vorsten dikwijls raad met de aan-
zienlijke edelen of geestelijken; toen echter de steden in
macht en aanzien toenamen, werden van haar insgelijks
nu en dan afgevaardigden opgeroepen om nevens den