Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
tmderen vergezeld. Het werd voor een zeer verdienstelijke
daad gerekend aan zulk een tocht deel te nemen; vele
voorrechten werden door den Paus aan de tochtgenooten
geschonken, waaronder ook vooral was, dat ieder, die
zulk een tocht medemaakte, indien hij lijfeigene mocht
zijn, als vrij man erkend werd. Duizenden verlieten
daarop de landen, die zij tot nog toe alleen voor hun
meesters hadden moeten bearbeiden, om hun vrijheid
in den strijd tegen de Turken te winnen. De landbezit-
ters zagen nu weldra in, dat het beter was hun on-
derhoorigen in staat te stellen, om zich door het betalen
van zekere sommen gelds, vrij te koopen. Dit deden
velen nog liever dan hun vrijheid in den oorlog te zoe-
ken, en zoo doende ontstonden er vrije landbouwers,
die zich nu met te meer ijver op de bebouwing van
den grond toelegden, nu zij niet meer als slaven door
hun voormalige meesters beschouwd werden. Velen
van hen begonnen zich in dorpen te vereenigen; die
dorpen namen allengs in uitgebreidheid toe, werden met
muren en grachten omringd, en zoo ontstonden in de
twaalfde en dertiende eeuw onderscheidene steden, gelijk
vroeger andere uit de versterkte legerplaatsen der Eomei-
nen en uit de marktplaatsen ouder de Franken ontstaan
waren. — De edelen intusschcn, die deel namen aan de
kruistochten, moesten ter hunner eigene uitrusting zoowel
flls voor hen, die hen vergezelden, groote onkosten maken. Zij
verkochten of verpandden daartoe hun eigendommen aan de
steden, die alzoo in het bezit van uitgestrekte goede-
ren kwamen, en weldra door uitbreiding van haren han-
del groote rijkdommen verwierven. Nog langen tijd ech-
ter hadden de steden te kampen tegen de aanmatigingen
der edelen, die in hare nabijheid hun bezittingen had-
den. Zij zochten daartegen bij de graven en hertogen,