Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
gen en twisten, ofschoon zij duizenden het leven kostten,
en dikwijls gansche streken lands verwoest werden, ont-
wikkelde zich toch hoe langs hoe meer de welvaart des
lands; de ongelukkige toestand der lijfeigenen, dien wij u
in het vorige tijdvak deden kennen, hield op; er kwam
daarvoor een vrije landbouwerstand in plaats; de steden
vermeerderden, en hare welvaart en macht en ook de be-
schaving van den geest, zoowel als die van het maat-
schappelijk leven, namen dermate toe, dat aan het einde
van dit tijdvak, in het laatst der vijftiende eeuw, de
Nederlandsche gewesten onder de welvarendste en rijkste
van Europa geteld werden, waar tevens de beschaving
en ontwikkeling van den geest in vergelijking met andere
landen hoog geroemd konden worden.
Doch di'j is niet op eens gekomen. Euim vijf eeuwen,
en velerlei oorzaken hebben dat tot stand gebracht. Wij
willen u daarvan een en ander meêdeelen, liever dan u
bezig te houden met het verhaal van al die verschillende
oorlogen en twisten.
De groote aanleiding tot de afschaffing van de lijf-
eigenen, het ontstaan van een' vrijen landbouwerstand
en de vermeerdering van steden en hare welvaart waren
de Jeruistochten.
Op het laatst van de elfde eeuw, namelijk, vereenigden
zich vele vorsten, edelen en volk om Palestina, ook wel
het Heüige land genoemd, uit de macht der Turken te
verlossen en tot een eigendom der Christenen te maken.
De geweldenarijen, die zich de Turken tegen de Christe-
nen in dat Heilige land veroorloofden, hadden een alge-
meene geestdrift doen ontstaan om derwaarts te trekken en
zich van Palestina meester te maken. Keizers en Koningen
namen aan die tochten, kruistochten genoemd, deel, en werden
daarbij vandeaanzienlijkste edelen, zoowel als van duizenden