Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
. 50
bleven zij aan veel willekeur onderworpen, van vele
maatschappelijke voorrechten verstoken, en moesten niet
zelden aan de beeren hunner dorpen jaarlijks een aan-
zienlijk deel van de opbrengst hunner landen afstaan.
De oorzaak van dit onderscheid in de verschillende
standen der toenmalige maatschappij lag in de bijzondere
wijze, waarop de volken, die uit Duitschland herwaarts
gekomen waren, en onder deze vooral de Franken, ge-
woon waren te handelen. Als zij landen veroverden
werden deze onder den vorst en zijn volk verdeeld. Ieder
ontving een deel van het veroverde land met de daarin
wonende inboorlingen. Deze werden hun lijfeigenen;
zij zeiven heetten vrije mannen en de aanzienlijkste onder
hen kregen vervolgens den naam van adelijkeii of edelen.
In het hun toebedeelde goed waren zij volkomen meester,
en alles, wat daarin gevonden werd, ook de inwoners, was
hun onbetwistbaar eigendom. In vervolg van tijd gaven
de vorsten van de hun toebedeelde goederen menigmaal
gedeelten aan diegenen hunner vrije mannen , die zij voor
uitstekende diensten wilden beloonen of aan hun persoon
wensehten te verbinden. Aan die giften van landen werd
dan de voorwaarde verbonden, dat zulk een begunstig-
de den vorst in zijn oorlogen zou volgen en hem daar-
in met zijn onderhoorigen bijstaan. Hij droeg alsdan
den naam van leenman of vasal, de vorst dien van
leenheer; het land was een leengoed. Ook aanzien-
lijke edelen deden op gelijke wijze met goederen,
die hun in eigendom toekwamen, of zelfs wel met leenen,,
die zij zeiven ontvangen hadden. Zoo breidde zich deze
wijze van handtien, bekend onder den naam van leen-
stelsel, meer en meer uit. Karei de groote inzonderheid
bediende er zich van om de verschillende deelen van
zijn uitgebreid gebied, vooral zijn grenslanden te be-