Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
veelal zeer zwakke vorsten waren, veel van al dat goede
verloren ging. Woeste volken, uit het noorden, deden bij
herhaling invallen in het land, verwoestten en plunder-
den al wat onder hun bereik kwam en namen zelfs ge-
heele streken in bezit. De zwakke vorsten konden hier
weinig of niets tegen doen, zij konden zelfs hun eigene
hoogere ambtenaren en bestuurders van de verschillende
deelen des rijks niet in bedwang houden, en deze ont-
zegden hun langzamerhand alle gehoorzaamheid, en be-
schouwden zich als onafhankelijke gebieders in de landen,
waar zij door hun vorst waren aangesteld. Zoo kwamen
onderscheidene deelen van ons land onder verschillende
beheerschers, en zijn wij genaderd tot de tweede groote
afdeeling onzer geschiedenis: Ons land verdeeld in
verschillende heerschappijen. Eer wij hiervan meer
in het bijzonder spreken, willen wij den toestand van
ons land en zijne bewoners, zooals die onder de
Franken en vooral onder het bestuur van Karei den
Groote geworden was, in oogenschouw nemen.
IV.
De Eomeinen hadden het land, gelijk wij gezien
hebben, veel verbeterd. De heerschappij der Franken en
de invoering van het Christendom werkten niet minder
voordeelig. Hadden de vroegere bewoners van de Eo-
meinen reeds eenigszins geleerd de akkers te bebouwen,
onder de Franken werd de landbouw meer en meer uit-
gebreid. Vooral op het voorbeeld van de kloosterlingen
werden woeste gronden bebouwd en in vruchtbaar land
herschapen. Niet alleen granen, vlas en hennep, maar
ook tuinvruchten en moesgroenten werden aangekweekt.
Men vond uitgestrekte boomgaarden, die peren , appelen,
zelfs perziken voortbrachten. Ook de veeteelt werd uitga-