Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
algemeenen naam van Tranken, dat wil zeggen vrijen,
hadden gegeven, had zich reeds in vtoegeren tijd uit
Duitschland, hun gemeenschappelijk vaderland, begeven,
en zich langzamerhand gevestigd in eenige deelen van
ons land, in België en in het noorden van l'rankrijk, dat
toen Gallië genoemd werd. Toen nu het Komeinsche
rijk verzwakte, maakten zij zich met geweld van deze
landen meester. Wel verzetten de Friezen zich met kracht
tegen die nieuwe overheersching en stonden gedurig, na
bedwongen te zijn, weder tegen hunne vijanden op;
maar zij moesten zich eindelijk aan het Frankische gezag
onderwerpen, toen op het einde der achtste eeuw een
vorst aan het hoofd der Franken kwam, die Karei heette
en met recht den bijnaam van den Groote verdiende.
Eer wij een en ander van dien Karei den Groote ver-
nemen, zullen wij zien, van welken invloed het gezag
der Franken op ons land geweest is.
Even als de overige Germaansche volken waren ook
de Franken heidenen, toen zij zich allereerst in deze
gewesten begonnen te vestigen. Omstreeks het jaar 500
echter nam hun koning Clovis de christelijke godsdienst
aan, en onder hem werd deze de algemeene godsdienst
der Franken. Bij hunne veroveringen trachtten deze nu
de christelijke godsdienst ook onder de andere volken
uit te breiden en zij gebruikten daartoe hoofdzakelijk de
kracht hunner wapenen. Behalve dit vreemdsoortige mid-
del om een godsdienst der liefde te verbreiden, waren
er ook eenige vrome mannen, die niet alleen uit Frank-
rijk, maar ook en vooral uit Engeland herwaarts kwamen
om door prediking het Evangelie te verbreiden. Onder
deze noemen wij inzonderheid Willehrord en Bonifa-
cius, die met onbezweken ijver en voorbeeldeloozen moed
hun prediking aanvingen en voortzetten, de laatste