Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
spoorwegen en htt bezit van stoombooten. Door middel
van de Hollandsehe-, Nederlandsch-Belgisehe-, Kijn-,
en Aken-Maastriehtsehe spoorwegen, zijn wij in verbin-
ding gebracht met België en Duitschland. De Centraal-
Spoorwegmaatschappij, legde den weg tusschen Utrecht
en Zwolle; en van Staatswege zullen in den loop der
eerste jaren door het gansche land, volgens de bepalin-
gen van een wet in 1860 aangenomen, de belangrijkste
steden des Lands met elkander en met het buitenland
in verbinding gebracht worden. De stoomvaart, inzonder-
heid die van Eotterdam en Harlingen op Engeland, brengt
ons in verbinding met dat Land en geeft aan die steden
groote welvaart. Zoo mogen wij ons volk onder de han-
deldrijvende natiën met eere noemen; en wij zullen dit
bij voortduring kunnen doen, als onze kooplieden en
allen, die met de zeevaart in betrekking staan, er naar
streven, om zich die kundigheden te verwerven, welke
tegenwoordig alleen in staat zijn om ook in den handel
vooruit te komen.
Ofschoon ons land door zijn ligging aan zee door de
natuur zelve tot een land voor zeevaarders is bestemd,
heeft toch ook het fabriekswezen in onzen tijd groote uit-
breiding gekregen. De suiker, in zoo groote hoeveelheid
uit onze Oost-Indische bezittingen herwaarts gebracht,
wordt in aanzienlijke suikerraffinaderijen, vooral te Am-
sterdam , verder bewerkt, en van daar naar de andere
landen van Europa gevoerd. De fabrieken te Oldenzaal,
Hengelo, Almelo, Enschede, Nijverdal en Vriezeveen
leveren stoffen, die met het buitenland wedijveren. De-
venter en Hilversum hebben hunne beroemde tapijtfabrie-
ken, Tilburg lakenfabrieken, Haarlem en Twente stoom-
spinnerijen en weverijen. Zaandam beroemde papierfabrie-