Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
en velerlei gelegenheid is om zich voor iedere maatschap-
pelijke betrekking bekwaam te maken; dat ons Yader-
land, zij het ook gering in omvang, voor zijne ingeze-
tenen ruime gelegenheid aanbiedt, om veelzijdig te wor-
den ontwikkeld.
ir.
Hadden velen reeds in vroeger tijd de overtuiging,
dat door vereende krachten veelal kan tot stand ge-
bracht worden, waartoe de kracht van enkelen te kort
schiet, in onzen tijd is de overtuiging hiervan nog meer
algemeen geworden. Vandaar dat wij tegenwoordig op
ieder gebied van het maatschappelijke leven vereenigin-
gen en maatschappijen aantreffen, die zich ten doel stel-
len óf de ontwikkeling en verbreiding van wetenschap
en kunst, óf de verbetering van landbouw en nijverheid,
óf de behartiging van de stoffelijke en zedelijke belan-
gen van mingegoeden. Het aantal dier maatschappijen
en vereenigingen is zeer groot. Enkele daarvan zijn
reeds van de voorgaande of het begin dezer eeuw tot
ons gekomen, de meeste echter zijn van lateren oorsprong.
Ze allen op te noemen zou vervelend en minder doel-
matig zijn; alleen noemen wij u enkelen, die zich door
de uitgebreidheid van haren werkkring of door den groe-
ten invloed, dien zij op onzen maatschappelijken toe-
stand uitoefenen, onderscheiden.
Bovenaan staat de Maatschappij: Tot Nut van 't Al-
gemeen , die nu reeds tachtig jaar werkzaam is geweest
om de onkunde onder het volk te bestrijden, en die zich
vooral ten opzichte van het onderwijs der jeugd zeer ver-
dienstelijk gemaakt heeft.
Behalve deze Maatschappij heeft men nog vele vereeni-
gingen, die zich insgelijks de zedelijke en ook de stoffe-