Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Die middelbare scholen zijn een weldaad voor het volk,
en kunnen van den grootsten invloed op onze maat-
schappelijke welvaart worden.
Aan het hcofd van ons onderwijs staan de Ilooge
Scholen. Zij zijn drie in getal. Die van Leiden is de
oudste, en opgericht in het jaar 1575; daarop volgt
die van Groningen, gesticht in 1614 en eindelijk die
van Utrecht, welke sedert 1636 bestaat.
Nevens de Lagere, Middelbare en Hooge scholen vin-
den wij nog vele andere inrichtingen, welke met liet
onderwijs in betrekking staan, maar wier werkkring meer
een bijzondere strekking heeft of voor bepaalde personen
is ingericht. Zoo is te Breda een Militaire-Akademie,
aan den Helder een Koninklijke Instituut voor de Marine;
in Amsterdam, Harlingen en Leiden kweekscholen voor
dezeevaart; te Haarlem, Groningen en 's Hertogenbosch
zijn kweekscholen voor onderwijzers, en behalve deze door
het geheele land normaalscholen, waar insgelijks toekom-
stige onderwijzers gevormd worden. "Voor het onderwijs
en de maatschappelijke vorming van blinden heeft Am-
sterdam een Blinden-Instituut, en voor doofstommen
hebben Groningen, Rotterdam en Nieuw-Herlaar beroemde
inrichtingen, die in vele opzichten met die van andere
landen kunnen wedijveren. Ook ter vorming van een
degclijken handelstand en van kunstenaars en handwerks-
lieden hebben wij thans onderscheidene instellingen: de
school voor koophandel te Amsterdam, handwerkscholen,
teekenscholen, inrichtingen tot onderwijs in de zeevaart-
kunde, tot dat in den landbouw , waaronder de Koninklijke
landbouwschool te Apeldoorn inzonderheid uitmunt, mu-
ziek- en zangscholen, door bijzondere personen en maat-
schappijen opgericht, — alle welke inrichtingen ons in de
overtuiging moeten sterken, dat thans onder ons ruime