Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
noembaar. De Grondwet kent geen uitsluiting van
eenigen stand. Die gerekend wordt de noodige bekwaam-
heid en geschiktheid te bezitten, kan tot elke staatsbe-
trekking benoemd worden, onverschillig tot welken stand
hij behoort; alleen onder bijzondere omstandiglieden zijn
ook vreemdelingen benoembaar.
Ieder is i/rij in de mededeeling van zijne gedach-
ten en gevoelens, hetzij mondeling of schriftelijk, hetzij
door middel van de drukpers; alleen blijft elk verantwoor-
delijk voor hetgene bij zegt of doet. Vrijheid van den-
ken en spreken, met verantwoordelijkheid voor de wet,
is een der krachtigste middelen van volksontwikkeling.
Ongelukkig het volk, aan 't welk dit recht wordt ontno-
men, maar ook dubbel strafschuldig hij, die van dit recht
misbruik maakt.
Aan die vrijheid van denken en mededeeling der gedach-
ten sluit zich het recht aan van vereeniging en verga-
dering. Alleen tot wering van misbruik komt hier de
wet met eenige bepalingen tusschenbeide. opdat de rust
des lands en de bewaring van goede zeden gewaarlwrgd
blijven.
Ieder belijdt zijn godsdienstige meening mot vol-
komen vrijheid.
Aan alle kerkgenootschappen in het Rijk wordt ge-
lijke bescherming verleend.
De belijders der onderscheidene godsdiensten heb-
ben gelijke aanspraken op het bekleeden van waar-
digheden en bedieningen.
Door deze drie hoofdbepalingen wordt door de Grond-
wet bij de burgerlijke vrijheid, ook de vrijheid van
godsdienst gevoegd, ISlict alleen een vrijheid van belij-