Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
jaar later moet hij loten. Aan die inschrijving en loting
mag niemand zich onttrekken. De wet op de Militie
bepaalt de gevallen, waarin men van de dienst wordt
vrijgesteld, terwijl het aantal hoogste nommers, dat ge-
lijke vrijstelling geeft, afhangt van het aantal benoodigde
miliciens. Dit laatste mag echter voor ieder jaar niet
hooger zijn dan 11000.
Behalve het leger hebben wij ook een vloot, die we
in lange na niet zoo ontzaglijk is, als voor een paar
eeuwen, (wij hebben gelukkig ook nu niet zoo te strij-
den als toen) maar die toch voldoende gerekend wordt
om onze kusten en havens te beschermen.
Voor het behoud van inwendige rust en in tijd van
nood ook tot verdediging des Lands, bezitten wij nog
een Schutterij, tot wier dienst ieder ingezetene verplicht
is, van zijn 25"« tot zijn 34®'® jaar.
Aldus is de verdediging des Lands, onder het opper-
bevel van den Koning, toevertrouwd aan de eigen inge-
zetenen. Geen betere verdediging kan men verwachten
dan zulk een. Allen hebben daarbij het hoogste belang
en het strekt voorzeker een ieder tot eer, die cp verderen
leeftijd zeggen kan: ik heb in mijn tijd meê de wapens
voor het land gedragen , en mij in die betrekking eea
goed vaderlander getoond.
Y.
Na aldus een overzicht gekregen te hebben van de
wijze, waarop wij volgens de bepalingen der Grondwet
geregeerd worden, willen wij nog enkele belangrijke be-
palingen van die Wet hooren, welke inzonderheid op
ons volksleven betrekking hebben.
Ieder Nederlander is tot elke landsbediening be-