Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
der rechtsgedingen. Wanneer een of ander vonnis of
uitspraak van den rechter niet overeenkomstig de wet-
ten is, dan heeft de Hooge Eaad het recht zulk een
vonnis of uitspraak te vernietigen en, of zelf in zulk
een zaak vonnis te vellen, of de uitspraak aan een ande-
ren rechter op te dragen. Het zal wel niet uitdrukkelijk
behoeven gezegd te worden, dat tot leden van dat hoogste
Eechteriijke Collegia alleen de lütstekendste rechtsgeleer-
den benoemd worden, die, dewijl die benoeming voor
het leven is, geheel onafhankelijk zijn, en dus de meest
zekere waarborgen opleveren voor een onpartijdige reehts-
bedeeling.
Militairen, zoo wel die van de land- als van de zee-
macht staan onder afzonderlijke strafwetgeving, waardoor
ook voor hen een billijke beoordeeling hunner daden
gewaarborgd is.
Wij moeten eindelijk nog met een enkel woord ver-
melden, hoe de verdediging des Lands is ingericht.
Ofschoon wij gelukkig in vrede met onze naburen
leven, zou het toch dwaasheid zijn, niet behoorlijk be-
dacht te wezen, om het Land, waarin wij zooveel goeds
genieten, tegen mogelijke aanvallen van buiten te bevei-
ligen. Dit kost jaarlijks veel geld; maar dat geld wordt
nuttig besteed, als het aangewend wordt om onze uit-
wendige veiligheid, zooveel dit doenlijk is, te verzekeren.
Yolgens de Grondwet is het een der eerste plichten
van alle ingezetenen de wapens te dragen tot beveiliging
van het grondgebied. Hiertoe bestaat er een Militie te
land en ter zee, die zoo veel mogelijk wordt zamenge-
steld uit vrijwilligers, en verder door loting uit de inge-
zetenen voltallig gemaakt wordt. Ieder, die op den eer-
sten Januarij in zijn jaar was, moet zich in dat
jaar op vooraf aangekondigden tijd doen inschrijven; een