Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
hoelc van Burgerlijke Rechtsvordering, 4®. liet Wetloeh
van Strafvordering, en 5°. het Wetloek van het Straf-
recht. De uitspraak van het reeht, op de bepalingen dier
Wetboeken gegrond, wordt gedaan in naam des Konings,
en is opgedragen aan mannen, wier opleiding en studie
tot de juiste kennis dier wetten en de rechtvaardige toe-
passing daarvan hebben geleid.
't Spreekt wel van zelf, dat ook in dit opzicht een
verdeeling van werkkring noodzakelijk is, zal er spoe-
dig en goed recht gedaan worden. Daartoe bestaan er:
Kantongerechten, Arrondissements rechtslanJcen, Pro-
vinciale Gerechtshoven, en de Hooge Baad der iW
derlanden, terwijl de handhaving van de orde en het
zorgen voor de veiliglieid der burgers is opgedragen aan
de Rijks- en Gemeentelijke policie, die in de vervulling
van hare, dikwijls moeilijke, taak moet ondersteund
worden door den goeden wil van ieder ingezetene.
Naarmate de aard en het belang der rechtszaak zijn, komt
deze terstond aan een dezer Rechts-eollegiën of wordt zij
door den belanghebbende bij opvolging daarheen gebracht,
wanneer hij zich niet met de uitspraak van den eersten
rechter kan vcreenigen.
Aan het hoofd der rechterlijke ]\[acht staat de Hooge
Raad, welks leden door den Koning voor hun leven
benoemd worden uit een voordracht van vijf personen
door de Tweede Kamer der Staten-Generaal opgemaakt. Dit
hoogste rechterlijke collegie oordeelt bepaaldelijk over de
leden der Staten-Generaal, de Ministers, de Gouverneurs
in de buitenlandsche bezittingen, de leden van den
Raad van State, en de Commissarissen des Konings,
als zij de wet overtreden of zich in hun ambt te
buiten gaan. Buiten dit heeft de Hooge Raad het
toezicht over den gcregelden loop en de afdoening
2*