Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ ...Ä
17
vastgesteld, aan de goedkeuring des Konings onderwor-
pen -worden, en heeft deze de macht om zulke besluiten,
■welke in strijd geacht worden met de wetten of het
algemeen bestuur te schorsen of te vernietigen.
Gelijk het geheele Land in provinciën verdeeld is,
bestaat ook ieder provincie weder uit gemeenten. Zeer
verscheiden is de uitgebreidheid dier gemeenten. Maar
hoe groot verschil er moge zijn, ieder heeft toch hare
vele en velerlei behoeften, en vereischt voortdurende en
nauwlettende zorg. Het is daarom van hoog belang
voor ieder ingezetene, dat het bestuur zijner gemeente
is toevertrouwd aan mannen, die hij in staat oordeelt,
de ware behoeften der gemeente te kennen, en die met
bekwaamheid en ijver te willen bevorderen.
Aan het hoofd der gemeente staat een Raad, de Ge-
meente-Kaad genoemd, waarvan de leden onmiddellijk
door de ingezetenen voor zes jaren worden gekozen, na
welk tijdverloop zij weder verkiesbaar zijn.
Is het van hoog gewicht en behoort het tot *s volks
dierbaarste rechten op de keuze der Volks-vertegenwoor-
digers invloed te kunnen uitoefenen, daar, waar het
meer rechtstreeks en dadelijk het belang van ieder inge-
zetene geldt, is dit van dubbel gewicht. Daarom bepaalt
de Wet, dat men reeds kiezer voor den Gemeente-Eaad
is, indien men de helft in de directe belastingen betaalt
van de som, die voor de keuze van de Tweede Kamer
is vastgesteld.
De voorzitter van den Gemeente-Eaad wordt door den
Koning benoemd, terwijl de Eaad zelf uit zijn midden aan
dien voorzitter, welke den naam van Burgemeester drapgt.
Wethouders toevoegt, welke met hem het Dagelijksch Be-
stuur der gemeente uitmaken. Zoo zijn Burgemeester, Wet-
2