Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scanScanned page
Bij den ^Uitgever dezes ziet 'mede liet licht: ,
J. E- Helge, Schetsen van Dieren. Uitgegeven door ^
het Nederh Onderwijzers-Genootschap. 5e druk. ƒ 0,15.
-——-- Schetsen van Planten. Uitgegeven .door het
Nederl.0nderw.-Genootsch.4edruk met 21 plaatjes, ƒ 0,30.
-— Schetsen van Delfstofl'eu. Uitgegeven door
het Kederl. Onderwijzers-Genootsch. 4e druk. ƒ 0,22-J.
. Mensch. ITitgegeven door het NederL
Onderw.-Genootschap. 2e druk, met plaatjes . ƒ 0,30,
- Het Dierenrijk. Leesboek. Uitgegeven door
het Nederl. Ondérwijzcrs-Gcr.öoischap . . . ƒ 0,35, -
---^ Schetsen van i\atuurverschijnselen. Ie stukje
met 17 plaatjes. Uitgegeven door het Nederl. Onder-
wijzers-Genootschap. . . . , . t ' ' f 0,20.
P. Krom, Beoefenend Rekenboek, bijzonder ingerigt voor
Meisjes. 3 stukjes, ieder in 3 ged. Elk gedeelte ƒ 0,10.
Nieuw Practisch Rekenboek,^ voor de Volks--
scholen; dooreene Vereeniging van Onderwijzers. In 10 stukjes. -
1. De Hoofdregels ia onbenoemde en bcnoemtl^ getallen. 3e dr. 2. Her-
haling van idem. 3e dr. 3. Tiendeelige breuken, oe du. 4.HerhaliHgder
drie voorf^aandestukjes. 3e dr. 5e at. Ie afd. Ge^on&brcuken en Regel
van drieën. 2e dr. 5e st. 2e aid. Zaïnengcstelde breuken, ^leetk.
Evenredigheden, Practijk-Kekeuing en herleiding van verschillende
Manten, Slatcn en Gevrigten. 2e dr. 6. Omgekeerde, Zameagestelde en
Omgekeerd-Zamengestelde regel van drieën, Enkelvoudige én Zamen-
gestelde Interest, Rabatrekening. 2e dr. 7e st. Ie afd. Tarra«rekeniog,
Tijdrekeningvnn Betaling, Gezelschaps-, Ruiling- en Mecging-rekc-
ning. 2e dr. 7e st. 2e afd. Vervolg der ^Ivenredigheden, Kcttingregel,
rekening der waarde van Goud en Zilver, verschillende Talstelsels,
Rekenkunstige en Jleetkunstige Reeksen. 2e dr. 8. HerhaliDg der drie , ,
vorige stukjes. Sri'dr. 9. Vierkant-wortcUrekking, Driehoeken, Vier-
hoeken, Cirkels cn gelijkvormige figuren. 2e dr. 10. Cubiek-worte)-
trekking. Teerlingen en P^rallelopipedums, Prisma's en P\Ta-
miden, Cvhndera^en Kegels, Bollen cn Kogels. 2e dr.
Elk Stukje kost...... . . . . ƒ 0,10.
Antwoorden op ieder stukje ......- 0,7
Inleiding tot de kennis der natuur, le tot 6e
. afl. Inhoudende: Dr. D, Lu}5ach, Beginseh n der Dier-
kunde; met 178 houtgr. (compleet) ... . ƒ 3,25.
Dr.D. J.CosTEK, Plantkunde; met houtgr. Ieen2eafl. f 1,50.
Dr. J. H. v. d. Broek, Natum:kunde; met houtgr. Ie tot
Se afi. . ....... . . ƒ -
Sohooli: ?.aten, ten gebmike bij het onderwijs in de ;
Dier- en Plantkunde. Onder voorlichting en toezigt van_
Dr. D. Lubach en Dr. 1). J. Costeb, gete kend door
^ A. Kooï en nitgeg. door het Nederl. Onderw.-Gènootsch. ^
le—6e afi. Elke afl. a 10 pltn. met tekst. , ƒ