Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
het jaar 1813 onuitwischbaar in de gedachten bleef,
zagen liever op al het goede in hun koning, dan dat
zij zich over zijn vasthouden aan die vroegere bepalingen
zeer ergerden; voor hen was en bleef hij altijd de ge-
liefde vorst, in wien zij een onbepaald vertrouwen
stelden. Anders was dit met de Belgen. Deze hadden
niet gelijke herinneringen. Daarom deden velen juist het
tegendeel van 'tgeen de Noord-Nederlanders deden;
zij zagen het vele goede in den Koning voorbij, en
miskenden wat hij voor hen deed, om alleen op het
min goede en verkeerde te letten. Vandaar dat er
bijna van den aanvang der vereeniging af, oneenigheid
heerschte tusschen de regeering en de volks-vertegenwoor-
digers uit het Zuiden, en toen nu ook de Koning begreep,
dat hij krachtigen invloed op het onderwijs in België moest
uitoefenen, en de maatregelen daartoe met zijn gewone
vastheid doorzette, werd het misnoegen algemeen, en
ook de geestelijkheid verklaarde zich tegen de Regeering.
Het kon wel niet anders, of dit alles moest ook tus-
schen de bewoners van Noord en Zuid een onaange-
name verhouding geven. De haat, die de laatsten eerst
alleen tegen het bestuur hadden gekoesterd, bogon zich
weldra ook tot hen uit te strekken, die dat bestuur ver-
dedigden, en met afgunst zag men op al wat ten be-
hoeve van de andere gewesten gedaan werd, en weder-
keerig werd het Noorden langs hoe meer afkeerig van het
Zuiden, omdat het, zoo men meende, vol van ondank
al de weldaden vergat, en de beste bedoelingen miskende.
Bij iedere gelegenheid vertoonde zich die weinige
overeenstemming, en vooral kwam zij voor den dag,
als door de regeering een of andere wet of belasting
werd voorgedragen, waarbij men beurtelings meende
verongelijkt te worden.