Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
II.
Noord- en Zuid-Nederland, ruim twee eeuwen geschei-
den, werden dan nu vereenigd onder denzelfden Vorst
en onder één grondwet.
Met nieuwen moed werd thans de hand aan 't werk
geslagen om den toestand van het Vaderland te verbe-
teren. Krachtig ging hierin de koning voor. Al wat
handel en scheepvaart voor de Noordelijke gewesten,
wat het fabriekwezen en de nijverheid van het Zuiden
kon bevorderen, werd door hem met onvermoeiden ijver
behartigd. Alles kreeg dan ook in eenige jaren een
gansch ander aanzien. Tal van schepen werd weder naar
Oost en West uitgerust; onze zeemacht in behoorlijken
staat gebracht; dijken en wegen, onder Frankrijk's heer-
schappij verwaarloosd en vervallen, werden hersteld en
verbeterd; nieuwe wegen werden aangelegd en belang-
rijke kanalen gegraven, waaronder vooral dat door Noord-
Holland, de Zuid-Willemsvaart en het Zederik-kanaal te noe-'
men zijn. Voor de fabrieken werden gunstige bepalingen
vastgesteld, voor de nijverheid tentoonstellingen geopend.
Vele van de instellingen en maatschappijen, die wij reeds
in de eerste afdeeling leerden kennen, zooals de Han-
delmaatschappij, de Nederlandsche Bank, de Maatschap-
pij van Weldadigheid kwamen onder koning Willem's
bestuur tot stand. Het vervallen onderwijs in hoogere
en lagere scholen werd opgebeurd en uitgebreid, en onder-
scheidene inrichtingen tot algemeene verspreiding van
nuttige kennis kwamen in bloei.
Ten gevolge van dit alles ontwikkelden zich dan ook
de kunsten en wetenschappen met vernieuwde kracht,
en begon als in de vroegere tijden het vaderland weder
mannen te leveren, die den ouden roem van Neder-
12»