Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
J>.
7

177
Vorst doet hij zijn intrede, en w&ar hij door de dieht-
opeengepakte menigte voortbewogen wordt, heffen de
handen zich omhoog, barst het vol gemoed in jubelende
kreten los, of vult zich het oog met tranen van dankerken-
tenis aan Hem, die verlossing gaf na zoo grooten druk.
■ Naar een ontwerp, door van Hoogendorp en eenige andere
bekwame mannen samengesteld, werd nu een Grondwet
ontworpen, volgens welke voortaan het land zou bestuurd
worden door den Vorst in vereeniging met een Volks-
vertegenwoordiging. Naar dezelfde wetten zouden allen
geregeerd, een algemeen belastingstelsel ingevoerd, en
alle bestaande kerkgenootschappen voor de wet gelijk
gesteld worden. In Maart 1814 werd die Grondwet door
den Vorst en de aanzifblijksten des lands in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam plechtig bezworen.
Napoleon was gedwongen geworden afstand van de re-
geering te doen, en het eiland Elba werd hem als bezitting
gegeven in plaats van het wereldrijk, dat hij zich ver-
overd had. De groote mogendheden van Earopa, te Weenen
vergaderd, bepaalden nu, dat de vroegere Zuidelijke Ne-
derlanden of België met de Noordelijke tot een Rijk, het
Koninkrijk der Nederlanden, onder het bestuur van Willem L
zouden vereenigd worden, en dat wij onze vroegere buiten-
landsche bezittingen weder terugzouden krijgen,uitgezonderd
het eiland Ceylon, de Kaap de Goede Hoop en enkele
West-Indische eilanden, die in het bezit van Engeland bleven.
Terwijl dit alles bepaald werd en de mogendheden
nog te Weenen bijeen vergaderd waren, klonk eensklaps
de mare door geheel Europa: Napoleon heeft Elba ver-
laten en is weêr in Frankrijk als Keizer ingehaald. En
dit was ook zoo. Hoe bij de bevestiging van die tijding
allerwegen, maar inzonderheid hier te lande een geweldige
12