Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
heden van het gemeen krachtdadig door de overige bur-
gers gestuit.
Het sein was nu gegeven. In den Haag vertoonden
zich, zoo als wij reeds zeiden, de zonen van van Hoo-
gendorp 't eerst en daarna de gansche burgerij met de
aloude oranje-kokarde, en van Hoogendorp en van der
Duijn van Maasdam, traden openlijk als voorloopig
bestuur op, om de gezegende omwenteling te besturen.
Het Oranjej-boven in Amsterdam, de Oranje-kokarde
in den Haag wezen het aan. waarheen aller innig ver-
langen zich uitstrekte. Het was, om zich weêr op nieuw
te hechten aan dat vorstenhuis, waarvan men nu onder-
vonden had, hoe verkeerd het was geweest zich te schei-
den. Herstel van Nederlands onafhankelijkheid en ver-
eeniging met Oranje stond bij allen als één onafscheidelijk
geheel vast. Willem V was reeds in 1806 overleden,
maar zijn zoon leefde nog en hield zijn verblijf in Enge-
land. Derwaarts werden afgevaardigden gezonden, om
dien zoon uit te noodigen in het midden zijns volks
terug te keeren. De Prins, hoezeer het jaargetijde on-
gunstig en het Vaderland nog door fransche bezettingen
bedreigd was, aarzelde geen oogenblik aan die roepstem
gehoor te geven, en den 30®'«" November landde hij op
de kust bij Scheveningen.
Ontroerend was het schouwspel, dat Amsterdam op den
2''«° December 1813 aanbood. Van alle huizen wapperde
de Hollandsehe vlag, — nu weêr onze vlag. Op hoed en
borst prijkten oranjelinten, uit ieder oog straalde blijd-
schap. En geen wonder! Däär op dien oranjekleurigen
wagen met blauwe wielen en getrokken door het juichende
volk, is de man gezeten, op wiens aanblik duizende her-
inneringen in het hart der Nederlanders verlevendigd
worden. Het is de Prins van Oranje, Als Souverein