Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
dit onderzoek, hier en daar gewijzigd is, in openbare
beraadslaging gekomen. De heer, die daar van dat spreek-
gestoelte op 'toogenblik het woord voert, heeft ten voor-
deele van het ontwerp gesproken. Alleen wenschte hij
eene en andere bepaling gewijzigd te hebben, en stelt
die wijziging aan zijn medeleden voor; want ook hier-
toe heeft de Tweede Kamer het recht. Men noemt dit
het recht van amendement. Een volgend spreker zal
wellicht groot bezwaar in de aanneming zien, en den
Ministers zal gelegenheid gegeven worden, om het ont-
werp te verdedigen en de bezwaren te weerleggen. Ten
laatste zijn de beraadslagingen geëindigd. De Voorzitter
doet nu de stemmen voor en tegen opnemen. Hij zelf
stemt het laatst. Is de meerderheid tegen het wetsont-
werp, zoo wordt dit niet aangenomen, en daarvan den
Koning bericht gegeven met deze woorden: ,,De Tweede
Kamer der Staten-Generaal, betuigt den Koning haren
dank voor zijn ijver in het bevorderen van 's Kijks be-
langen, en verzoekt hem eerbiedig het gedane voorstel
in nadere overweging te nemen." Verklaart zich echter
de meerderheid voor de aanneming, dan wordt het ont-
werp, zooals het door de Tweede Kamer is goedgekeurd,
naar de Eerste Kamer gezonden, die het op genoegzaam
gelijke wijze behandelt — alleen mag zij het ontwerp
niet meer wijzigen — en het ten slotte met meerderheid
van stemmen aanneemt of verwerpt. Na de aanneming
door deze Kamer moet het ontwerp ecliter nog door den
Koning worden bekrachtigd. Eerst dan is het tot Wet
verheven, en is, als iedere wet, zoolang zij niet op de-
zelfde wijze is afgeschaft of veranderd, onschendbaar;
daaraan mag niets eigenmachtig worden toegedaan of
daarvan afgelaten; ieder is daaraan onderworpen, ieder
heeft het recht zich op die wet te beroepen.