Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
toen eenige der aanzienlijksten en rijksten zich door het be-
talen van ongehoord hooge sommen plaatsvervangers hadden
weten te bezorgen, werden ook zij opgevorderd om, onder
den naam van „Eerewacht des Keizers" heengevoerd te
worden als gijzelaars voor de trouw der achterblijvenden.
De ontzettende schuldenlast, waaronder het land gebukt
ging, werd op eens door den wil des Keizers op een
derde gebracht, en daarmede ook de renten, die de
schuldbrieven gaven, tot op een derde verminderd. Ge-
heele familiën werden daardoor van welgestelde menschen
tot armoede gebracht, en onderscheidene liefdadige ge-
stichten, wier inkomsten grootendeels in die renten be-
stonden, moesten worden opgeheven. De fondsen, waaruit
andere inrichtingen onderhouden, of leeraars en onder-
wijzers bezoldigd werden, moesten in de algemeene schat-
kist gestort worden, terwijl grootendeels de beloofde be-
talingen uit die schatkist achterwege bleven.
De handel stond ten eenenmale stil. Een heirleger ran
fransche ambtenaren bewaakte de kusten en was in de
steden verspreid, om het continentaal stelsel in al zijn
strengheid te handhaven, en waar men ergens engelsche
goederen, hoe kostbaar ook, ontdekte, werden deze ver-
brand of vernield. Al onze buitenlandsche bezittingen,
het kleine eilandje Decima uitgezonderd, gingen aan de
Engelschen verloren.
In de voornaamste steden stonden honderden huizen ledig;
onderscheidene lusthoven werden voor afbraak verkocht.
Drukkende stilte heerschte alom. Want ook over spreken en
schrijven hield de fransche politie een nauwlettend oor en
oog. In de gezellige kringen, in het huisgezin zelfs, had
zij haar verspieders en handlangers, en geen geschrift mocht
worden uitgegeven, zonder dat 's Keizers ambtenaren
het hadden nagezien en goedgekeurd.