Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
oorlogskunst, maar heerschznchtig bovenmate, had zich
aldaar van trap tot trap weten te verheffen; met krach-
tige hand had hij de verwarringen, die ook daar in het
bestuur bleven heerschen, gestuit, orde en regel hersteld,
en zich, eerst onder den titel van Consul en daarna on-
der dien van Keizer, aan het hoofd der Franschen weten
te stellen. Deze man, aan wien Frankrijk veel verplicht
is, en door wien inzonderheid de roem en macht van
dat rijk gedurende eenigen tijd grooter werden dan óóit
te voren, heette Napoleon Bconaparte, als Keizer al-
leen Napoleon. Ook wij hebben dien Napoleon leeren
kennen, maar voor óns was hij niet als voor Frankrijk
de oorzaak van roem en glorie, maar de voltooier onzer
vernedering.
Het kwam Napoleon al spoedig 't geschiktst tot zijn
verdere plannen voor, om onzen regeeringsvorm te wijzi-
gen en het voornaamste bestuur aan één man op te dragen.
Hij koos daartoe onzen gezant aan het fransche hof
Eutger Jan Schimmelpenninck, en, ofschoon deze weinig
zin in die verheffing had, moest hij zich onderwerpen.
Of het de begeerte des volks was, daarnaar vroeg Napo-
leon niet, en in het jaar 1805 werd Schimmelpenninck
onder den titel van Kaadpensionaris, maar met gansch
andere en veel hoogere macht dan vroeger aan die betrek-
king verbonden was, aan het hoofd der regeering geplaatst.
Slechts één jaar duurde dat bestuur. Schimmelpen-
ninck was een uitstekend man, die zijn Vaderland har-
telijk liefhad. Met onvermoeiden ijver legde hij zich
toe op verbetering van den toestand des lands; maar hij
ondervond bij al wat hij deed, hoezeer wij reeds onder
Frankrijk of liever onder Napoleon stonden. Telkens
werden door deze grooter en grooter sommen tot onder-
steuning in zijn oorlogen gevorderd, en bij eiken maat-