Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
derland meent te wezen, in de eerste plaats eendraeht en
onderlingen vrede zoekt te bewaren.
Hoe ongelukkig ook die achttien jaren voor ons land
geweest zijn, zij zijn niet geheel zonder gevolgen geble-
ven. Integendeel; veel van het verkeerde, dat vroeger
bestond en waarop wij u wezen: dat eigenmachtig bestuur
van elk gewest, ja bijna van iedere voorname stad; die
drukkende familieregeeringen met al de misbruiken daaraan
verbonden; dat heerschen van de meerderheid over de
minderheid, vooral ook op het gebied van de godsdienst;
die velerlei uitsluitingen en belemmeringen, welke er
plaats hadden bij het uitoefenen van handel en nijver-
heid ; — dat alles is in dien tijd te niet gegaan, of
ten goede gewijzigd; en de toestand, welken wij thans
beleven, zoowel in betrekking tot de wijze, waarop wij
geregeerd worden, als omtrent onze overige maatschappe-
lijke inrichtingen, heeft zijn grond gehad in de gewich-
tige gebeurtenissen van het laatst der vorige en het be-
gin van deze eeuw.
Maar dat goede is duur moeten gekocht worden. Wij
willen een en ander van de lotgevallen des Vaderlands
in die achttien jaren vernemen; enkele trekken zullen
voldoende zijn om u te doen gevoelen, dat wij met recht
dit tijdvak noemen: ons land onder Fransche heer-
schappij.
Ofschoon de Franschen als broeders, zoo zij zeiden,
gekomen waren om ons te verlossen, lieten zij zich de
moeite en kosten daarvoor, al dadelijk met honderd
miUioen gulden betalen, terwijl daarenboven belangrijke
gedeelten van onze grenslanden, zooals Staats-Limburg en
Staats-Vlaanderen en onderscheidene vestingen aan hen
afgestaan moesten worden. Niet lang duurde het, of een