Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
Toen de verdeeldheid zoo hoog liep, dat Willem V,
op allerlei wijze gekrenkt, zich terug trok naar
zijn lustslot het Loo, en de patriotten de vrouw des
Stadhouders op een reis, die zij naar 's Hage wilde
doen, met geweld hadden teruggehouden, zond de Ko-
ning van Pi-uisen, haar broeder, een leger om dien hoon
te wreken en den Stadhouder in zijn gezag te herstellen.
Vele patriotten weken toen naar Frankrijk en vonden
daar gereede ooren voor hun beklag. Want daar in
Frankrijk beleefde men ook gewichtige tijden. Door
het schandelijk bestuur der laatste koningen waren
daar allengs grove misbruiken ontstaan, waarvan het
volk in ruime mate de nadeelige gevolgen ondervond.
Terwijl nu vele, inderdaad achtenswaardige, mannen
zich tegen die misbruiken gingen verzetten en de rech-
ten van het volk wilden handhaven, maakten anderen
van die heerschende ontevredenheid gebruik, om in ge-
schriften en redevoeringen tot geheele omverwerping van
den staat aan te zetten. Volgens hen moest er geen
onderscheid zijn tusschen den een en den ander; allen moes-
ten gelijk zqn ; geen verschil van aanzien en macht en
rijkdom: vrijheid, gelijkheid en broederschap was de leus;
vernietiging van het bestaande gezag en heerschappij van
het volk in zijn geheel was hun doel. Ongelukkig voor
Frankrijk Het het volk zich door het fraai klinkende van
dat alles verlokken. De toenmalige Koning Lodewijk XVI,
een goed man, die aan de misbruiken geen deel had,
werd afgezet, gevangen genomen en onthoofd; eenige der
heftigste zoogenoemde volksmannen, maar die inderdaad
heerschzuchtige en wreede tirannen waren, maakten zich
van het bewind meester, en duizenden van d>; besten en
edelsten verloren hun leven op 't schavot. Ook aan an-
dere volken bood men zijn hulp aan om de Vorsten of