Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
drie jaar oud was, onder voogdij van zijn moeder Anna,
een Engelsche prinses, kwam, die ook als regentes in
zijn naam het stadhouderlijk bestuur voerde. Zij werd
daarin bijgestaan door den hertog van Brunswijk-Wol-
fenbuttel, die, toen Anna na eenigen tijd stierf, de ge-
heele voogdij in handen kreeg, en ook nog, nadat Wil-
lem V zelf aan het bestuur gekomen was, geruimen tijd
grooten invloed op den prins behield.
Willem V was in den aanvang van zijn bestuur niet
ongelukkig. "Vele kundigheden had hij zich eigen ge-
maakt , hij bezat een gezond oordeel en groot geheugen,
en was milddadig, minzaam en godsdienstig. Daardoor
won hij aanvankelijk de liefde des volks. Maar hij be-
leefde een zeer moeilijken tijd, waarin zich allerlei be-
zwaren, van buiten en van binnen, opdeden, en waar-
tegen hij niet bestand was; want bij al zijn goede hoe-
danigheden was hij niet krachtig van geest, maar beslui-
teloos en vol mistrouwen op eigen kracht.
De tijd, dien hij beleefde, was een moeilijke tijd»
zeiden we. En dat was inderdaad zoo. Inwendig bleef
de Eepubliek altijd nog vol van ontevredenheid over
het bestaande gezag en de vele misbruiken, en buiten
het land was ook heel wat onrust. Eeeds sedert eenige
jaren waren in Frankrijk en ook hier te lande geschrif-
ten uitgekomen, waarin op een geheele verandering van
bestuur en op een geheele omkeering van den maat-
schappelijken toestand aangedrongen werd. Die geschrif-
ten vondeu hier veel lezers en gelijkgezinden. Toen nu
in 1776 de Engelsche volkplantingen in Amerika zich
vrij verklaarden en een heftigen strijd met het moeder-
land aanvingen, vond de zaak der Noord-Amerikanen
bij velen grooten bijval, en werden deze heimelijk door
toevoer van oorlogsbehoeften ondersteund, wat Engeland