Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
schats werden er gewonnen. Maar de vroegere wakkere
geest, de krachtige wil van de vorige eeuw waren
geweken. Geld te winnen, en wel zoo gemakkelijk mo-
gelijk, was het hoofddoel geworden. Al de gebreken van
den vroegeren Stadhouderloozen tijd kwamen in nog rui-
mer mate terug, zonder dat er een hoofd en wil als die
van Jan de Witt waren, om dat kwaad zooveel mogelijk
ten goede te leiden. De zeemacht werd verwaarloosd; de
schepen lagen onttakeld in de dokken te verrotten.
]iever dan de kosten te dragen om de vloot behoorlijk
uit te rusten en te versterken, en alzoo den handel te
beschermen, kocht men door aanzienlijke sommen, die
altijd, wel gerekend, toch nog minder bedroegen, dan
hetgene men voor een goed uitgeruste vloot had te be-
talen, de vrije vaart onzer koopvaarders bij hen, die
vroeger voor de wapenen der Eepubliek gesidderd had-
den. Die zucht om maar schatten te verkrijgen en te
behouden, dreef ook vele naar de oost-indische bezittin-
gen , waar zij zich aan allerlei knevelarijen en onder-
drukking van de landzaten schuldig maakten, en waarin
zij vrij algemeen door de ambtenaren der Oostindische
Compagnie, ja zelfs door de bewindhebbers dier Maat-
schappij in het Vaderland, werden voorgegaan en overtroffen.
Liet men de zeemacht verwaarloozen, nog minder zorg
werd er gedragen voor de verdediging te lande. Het
bevel over de verschillende afdeelingen van het zeer ver-
minderde leger werd aan de oude, in den oorlog geoe-
fende, officieren ontnomen, en aan onkundige gunstelingen
of bloedverwanten van de invloedrijkste regenten gege-
ven; men zag zelfs die ambten reeds aan kinderen in
de wieg schenken, opdat zij van jong af de voordeelen,
daaraan verbonden, zouden genieten.
Dat onder dit alles de degelijkheid en de goede zeden