Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
hem eindigde de rechtstreeksehe afstamming van den
grooten Willem van Oranje. Hij was de laatste, maar
voorzeker aan zijn groote voorzaten dubbel waard ge-
weest. — Hij was, gelijk een onzer grootste dichters zingt:
een 'Willem van Oranje,
Voor wien de dwinglandij, gelijk het oproer beeft.
Die Frankrijk siddren doet, gelijk zijn vadren Spanje,
En 't waggelend Euroop zijn evenwicht hergeeft.
Ofschoon Willem gaarne gezien had, dat men zijn
neef, den Frieschen stadhouder Jan Willem Friso, die
ook reeds stadhouder van Groningen was, tot zijn opvol-
ger had gekozen, begrepen de Staten van Holland en
die der overige gewesten, liever geen stadhouder aan te
stellen, zoodat men hier weder een herhaling had van
'tgeen reeds eenmaal na den dood van Willem II ge-
beurd was, Ook nu was een bekwaam man, Heinsius,
als Raadpensionaris van Holland, de invloedrijkste per-
soon in de Republiek, en bleef het gezag van Hollands
staten gedurende 45 jaar, even als in den tijd van Jan
de Witt, van grooten invloed op alles, wat met het be-
stuur der Republiek in betrekking stond.
De oorlog, door WiUem voorbereid, en nu na zijn
dood tusschen de voornaamste mogendheden van Europa
gevoerd, draagt den naam van Spaanschen successie-
oorlog. Groote veldslagen werden in dien strijd geleverd,
welke meest door de bijzondere bekwaamheden van de veld-
heeren Marlborough en Eugenius ten nadeele van Lo-
dewijk uitvielen; ook wij hadden beroemde aanvoerders,
waaronder de genoemde Friesche stadhouder Jan Willem
Friso niet de minste was. Ongelukkig verdronk deze vorst bij
het overvaren aan den Moerdijk, terwijl zijn oudste zoon
nog te jong was om hem in zijn stadhouderschap op te