Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
wat zij konden, om tot ons verderf meê te werken. Een
ontzaglijke vloot werd op ons land afgezonden, maar
vond in onzen de Eniter een onverschrokken bestrijder,
en toen door hen later bij herhaling gepoogd werd een
landing te doen, dreef een geduchte en aanhoudende
storm hen van onze kusten.
Ook de bisschop van Munster en de keurvorst van
Keulen hadden, zoo als wij reeds zeiden, groote vor-
deringen gemaakt, en waren tot de stad Groningen door-
gedrongen. Hier stuitten zij echter op den onverschrok-
ken moed van den bevelhebber Eabenhaupt, die, bijge-
staan door bezetting en burgers, een beleg van vijf we-
ken doorstond, den vijand zegevierend afsloeg en hem
niet alleen tot schandelijke vlucht dwong, maar daarna,
geholpen door den schoolmeester van Koevorden , Mijndert
van Tienen, die vesting bij verrassing innam, en alzoo
het Bisschoppelijke leger, een der sterkste plaatsen in
het Noorden ontnam.
Zoo stonden de zaken op het einde van 1672. De laatste
dagen hadden hoop gegeven voor het volgende jaar, en
die hoop werd niet teleurgesteld. Toen het jaar 1673
ten einde liep, waren de Franschen door den prins ge-
noodzaakt het gebied der Eepubliek te verlaten en den
oorlog verder in de Zuidelijke Nederlanden te voeren,
en in datzelfde jaar 1673 had de Euiter
Twee groote Koninkrijken
Tot drie maal toe de trotsche vlag doen strijken.
De hevigste dier zeeslagen was die van Kijkduin.
Het gebulder van 't geschut klonk door geheel Noord-
Holland, en 't volk stroomde naar de kerken om 's
Hoogsten zegen over onze strijders in te roepen. Onze
de Euiter, thans weêr met Tromp verzoend, toonde in
dien hachelijken strijd al zijn grootheid. De vijand