Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
gruwzame wijze. Dit was het lot van den man, die
twee en twintig jaar zijn beste krachten voor de Repu-
bliek had veil gehad. Wij blijven hem, ook ondanks dien
smadelijken dood, eeren als een onzer uitstekendste staats-
mannen, aan vvien de Republiek zeer veel van haar
bloei te danken gehad heeft.
Willem III was nu wel als Stadhouder en bevelheb-
ber der legers uitgeroepen; maar het was inderdaad een
stout bestaan, om onder zulke omstandigheden het bestuur
in handen te nemen. Hij aarzelt echter niet. Ofschoon
nog slechts in den aanvang des levens, paarde hij de
rijpe bezadigdheid, het diepe doorzicht van denverderen
leeftijd aan den ontembaren moed der jeugd, en was hij
bovenal bezield met een onverdoofbare vaderlandsliefde.
Was hij ook vroeger miskend en achteruitgezet, thans,
nu het Vaderland hem riep, voelde hij gelijken aandrang
in zich, als eens zijn groote voorzaat en naamgenoot.
En, of de Fransche en Engelsche Koningen hem ook door
groote belofte trachten over te halen zijn volk te bege-
ven, hij verklaart, liever in de laatste verschansing te
willen sneuvelen, dan zich met de vijanden van zijn
Vaderland te verstaan.
Merkbaar was terstond de invloed, dien de verheffing
van den Prins teweeg bracht. Aller vertrouwen werd op-
gewekt, het mistrouwen verdween, met moed schaarde
men zich om den jeugdigen bevelhebber, die met vast-
heid de verslapte krijgstucht herstelde. Holland in krach-
tigen staat van tegenweer bracht, en door zijn invloed
weldra verbintenissen met Brandenburg, Oostenrijk en
Spanje wist te sluiten, waardoor het dreigendste gevaar
reeds eenigszins afgewend werd.
Intusschen poogden ook de Engelschen al te doen,