Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
behoeften van de geheele i:atie komen daarbij in aaninerkinr,
en, zullen die wetten inderdaad bevorderlijk zijn aan de wel-
vaart en den bloei des lands, dan raceten zij in overfensteni-
ming met die behoeften zijn, en daarin hnn grond hebben.
De Wetrjevende Macht wordt uitgeoefend door den
Koning en <le Staten-Generaal.
Reeds meermaal noemden wij den naam van deze
laatste, en 't is noodig, dat wij ons nader met dit be-
langrijk deel onzer Landsregeering bekend maken.
De Staten-Generaal bestaan uit twee geheel van elkan-
der onafhankelijke staatslichamen, die den naam vaa
Eerste en Tweede Kamer dragen.
De leden dezer Kamers worden niet, gelijk de Minis-
ters of d:} leden van den Eaad van State, door den Ko-
ning gekozen, maar zij moeten, als vertegenwoordigers
des volks, ook door de keuze des volks tot hunne hoogst
gewichtige betrekking geroepen worden.
Ieder Nederlander, mits hij den ouderdom van dertig
jaren heeft bereikt, en niet door rechterlijk vonnis van
zijn rechten als burger is ontzet, kan lid der Tweede
Kamer worden. Om de keuze van die leden zoo veel
mogelijk in overeenstemming te brengen met de begeerte
en de gevoelde behoefte des volks, is het Eijk in kies-
districten verdeeld, waar, op bepaalde en algemeen aange-
kondigde tijden, de kiezers hunne stem voor zulke perso-
nen uitbrengen, die zij de waardigste achten om 's volks
belangen te behartigen. Om bij zulk een gelegenheid meè
te mogen stemmen, moet men meerderjarig Nederlander
zijn, in het volle bezit der rechten als burger, en, naar
gelang van de aanzienlijkheid zijner woonplaats, een zekere
som in de directe belastingen opbrengen. Het geringste be-
drag van deze som is 20 gulden. Het spreekt wel van zelf,
dat het aantal leden, welke op zoodanige wijze gekozen