Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
wij bij herhaling met kracht en gelukkig gevolg tusschen-
beide bij de twisten, die zich onder vreemde vorsten
voordeden; terwijl bij het einde van die stadhouder-
looze regeering de Republiek door samenspanning harer
vijanden en inwendige verdeeldheid, aan den rand van
haar ondergang gebracht, maar gered werd door de ver-
heffing en de groote bekwaamheden van denzelfden zoon
van Willem II, dien men nu, bij den aanvang van dat
tijdperk, van de opvolging in zijns vaders ambten had
uitgesloten.
Den luister van dien eersten stadhouderloozen tijd
was de Republiek grootendeels verschuldigd aan den
hoogst bekwamen staatsman .Jan de Witt, die gedu-
rende al dien tijd, onder den titel van Raadpensionaris
van Holland, den meesten en soms onbeperkten invloed
op het bestuur uitoefende. Hij was zeker een der grootste
staatslieden, die ons land gehad heeft. Met een groot
verstand paarde hij uitgebreide kennis, diep doorzicht
en onvermoeiden ijver; onbaatzuchtig voor zich zelf,
leefde hij, schoon hij over duizenden kon beschikken,
matig en eenvoudig. Met onverzettelijke wilskracht be-
deeld en niet terugtredende ook voor de grootste bezwa-
ren, wist hij in de vergaderzaal allen aan zijn ziens-
wijze te onderwerpen, en stapte hij, als onwil of onkunde
hem tegenwerkte, zelf in de loodsboot om 's lands vloot,
tusschen banken en ondiepten door, den weg te wijzen.
Één zaak stond bij hem vast: aan Holland kwam een
overwegende invloed op het algemeen bestuur toe, en
het stadhouderlijk bewind stond dien invloed in den
weg, en moest daarom nimmer worden hersteld. Het
hardnekkig vasthouden aan dit begrip, bracht later de
Republiek aan den rand dea veraerfs en hem zelven
ten val.