Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
meene staten en de stadhouder het wilden. Niet lang
daarna stierf Willem II in den jeugdigen leeftijd van
24 jaren, 't Was jammer, dat zijn kortstondig bewind
door die verdeeldheden gekenmerkt werd, want daardoor,
('t geen het laatst gebeurd is, blijft het Jjest in 't geheu-
gen) werd in Holland en vooral in Amsterdam de af-
keer van 't stadhouderlijk gezag, reeds vroeger nu en
dan geopenbaard, te sterker. Holland en de andere ge-
westen, uitgezonderd Groningen, dat den Frieschen stad-
houder verkoos, besloten geen stadhouder meer aan te
stellen. Op aandrang van Hollands Staten werd er nu in
den Haag een vergadering van afgevaardigden uit al de
provinciën gehouden, die de groote Vergadering werd
genoemd, en waarop onder andere de waardigheid van
kapitein-generaal of algemeen bevelhebber van het leger
werd afgeschaft, en aan ieder gewest het recht van aan-
stelling werd toegekend van de bevelhebbers dier leger-
afdeelingen, waarvan zij de soldij betaalden. Hierdoor
werd het overwicht van Holland grooter dan het ooiti
te voren geweest was.
Ofschoon in Friesland en Groningen, gelijk wij zei-
den, het stadhouderlijk bestuur bleef voortduren, ismen
toch gewoon den tijd, die er van den dood van Wïl-
lem II in het jaar 1650 tot de aanstelling van diens
zoon in 1672 verliep, de stadhouderlooze regeering te
noemen, en wel de eerste, omdat zich dergelijke toe-
stand na den dood van Willem III tot aan de aanstelling
van Willem IV, van 1702 tot 1747, weder voordeed.
Die zoogenoemde eerste stadhouderlooze regeering is
een der merkwaardigste gedeelten uit onze geschiedenis.
Gedurende die twee en twintig jaren, voerden wij tot
drie maal hevigen strijd met de Engelschen, en kwamen