Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
Nu kou men den [vijand staan; maar deze had, na het-
gene hij reeds van Tromp bad ondervonden, weinig lust
om zijn veilige ligphiats te verlaten. //Waarom" liet
Tromp hem vragen „ komt gij niet in het ruime sop en
waagt met ons den slag?" //De meesten van mijn masten
en stengen liggen te Dover" antwoordde de Spanjaard,
;/ik kan niet uitzeilen." //Welnu" liet Tromp liem ant-
woorden //daar zal ik u wel aan helpen" en hij zond
inderdaad een schip af, dat het ontbrekende afhaalde en
aan den vijand bracht. Maar daarmee was het nog niet
in orde. ,/lk heb geen kruid genoeg" was nu weer de
verontschuldisring van den Spaanschen admiraal. //Ook
daaraan zal ik u helpen" antwoordde Tromp en hij bood
den vijand een goede voorraad kruid en lood aan. En
toen ook dit niet hielp, en de Spanjaard nog steeds onder
het g( schut der kasteelen bleef liggen, gaf Tromp het
teeken lot den aanval. Met onversaagden moed werd aan
dat bevel voldaan. Hier werden in een oogwenk onder-
scheidene schepen geënterd en genomen; daar eenige op
het sirand gejaagd; elders een menigte verbrand of in
den grond geschoten, en weldra waren er van de geheele
geduchte Spaansche vloot niet meer dan zestien of achttien
schepen over, die met moeite ontvluchtten en in de haven
van Duinkerken hun behoud vonden. Yan dien tijd af was
Let voor goed met de Spaansche zeemacht gedaan.
'tWas niet te verwonderen, dat Spanje, bij zoo groote
nadeelen te land en ler zee, in Oost en West, naar vrede
begon te verlangen. Ook wij wensehten dien. Prederik
Hendrik, die in den laatsten tijd sukkelend was gewor-
den, raadde insgelijks tot vrede. Hij mocht dien echter
niet beleven, daar hij nog, voor dat de onderhandelin-
gen daarover ten einde geloopen waren, in den ouder-