Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
barneveld, hoewel reeds 71 jaren oud, waarvan hij het
het grootste gedeelte in de dienst van het land had
doorgebraeht, boette die ongelukkige twisten met zijn
leven. Hij werd openlijk te 's Gravenhage onthoofd, ter-
wijl de Groot en Hoogenbeets tot levenslange gevangen-
schap veroordeeld werden. Wij kunnen en mogen niet
beslissen, wie in deze ongelukkige twisten gelijk had; ze-
ker is het, dat beide partijen meenden het recht aan haar
zijde te hebben en het welzijn des lands te beoogen;
maar even zeker is het, dat wij het diep moeten bejam-
meren , dat men zich van weerszijden zóó door zijn drift
heeft laten meeslepen, dat zulk een einde onvermijdelijk
werd. Hugo de Groot ontkwam, na eenigen tijd op
Loevenstein gevangen gezeten te hebben, in een ledige
boekenkist, geholpen door zijn trouwe dienstmaagd Elsje
van Houweningen, zijn gevangenis, en Hoogerbeets werd
in lateren tijd ontslagen.
Intusschen was het Bestand ten einde geloopen, en,
daar men het over den vreele niet eens had kunnen
worden, werd de oorlog hervat. Maurits was na het
eindigen van 't bestand niet zoo gelukkig als vroeger.
Zijn ondernemingen werden niet meer met zoo gun-
stigen uitslag bekroond als voorheen. Ook was zijn ge-
zondheid in de laatste jaren zeer verzwakt, zoodat hij,
vier jaar na het hervatten van den oorlog, na een ge-
ruimen tijd tijd gesukkeld ie hebben, stierf. Hij was niet
getrouwd geweest, en de Algemeene Staten stelden daarom
zijn broeder Prederik Hendrik in zijn plaats tot .Kapi-
tein-Generaal der krijgsmacht aan, terwijl vijf provinciën
hem ook als stadhouder verkozen. Groningen en Drenthe
daarentegen namen den Erieschen stadhouder Ernst Ca-
simir tot den hunne aan. Groot is de verplichting, die
wij aan Prins Maurits hebben. Had vader Willem den