Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
ter nauwernood; een zijner aanzienlijkste bevelhebbers,
Mendoza, was reeds bij den aanvang van 't gevecht ge-
vangen geraakt, en toen de avond gedaald was, stond
Maurits met de zijnen als overwinnaars op het slagveld,
en knielde hij neder om God te danken voor zoo onge-
dachte en heerlijke uitredding.
Aan de verovering van Duinkerken was echter niet
meer te denken. Maurits scheepte zich spoedig weder
in en vertrok naar het Vaderland, dat hem als overwin-
naar juichende ontving. Jammer dat die tocht naar Duin-
kerken, door Maurits ontraden en door Oldenbarneveld
doorgezet, de eerste aanleiding is geworden van oneenig-
heid tusschen de beide mannen, van wier eendrachtelijke
samenwerking het land reeds zoo veel goede vruchten
had genoten.
Weiniofe jaren later werd die oneenigheid nog grooter.
Spanje en Albertus verlangden naar vrede. Oldenbarneveld
wenschte dien ook, maar Maurits achtte den tijd daartoe
nog niet g 'komen. Beiden ijverden naar hun meening
in het belang des lands. Eindelijk, na veel onderhan-
delen, kwam men overeen, dat er geen dadelijke vrede
zou gesloten worden, maar een stilstand van wapenen,
een ophouden van den oorlog, voor zoo ver Europa betrof.
Deze stilstand van wapenen of dit Bestand, gelijk men het
noemde, werd in het jaar 1609 gesloten, en alzoo, voor
het uitwendige althans, aan het land rust geschonken.
IV.
Groot was het verschil tusschen den toestand der
Vereenigde gewesten nu, in den aanvang der zeventiende
eeuw, bij ruim twintig jaar geleden. Toen, na den dood
van Prins Willem, de keus om zich óf weêr aan Spanje
te onderwerpen óf de oppermacht van Frankrijk of En-