Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
monarchie. In de ineaste staten echter is de wetgevende
en de uitvoerende macht aan verschilieude personen op-
gedrageUj wier Averk en verplichtingen door algemeen
erkende bepalingen zijn omschreven, aan welke bepalin-
gen allen gehouden zijn zich te onderwerpen. Aan het
hoofd van de meeste dezer staten is cén persoon ge-
steld, onder den titel van Keizer, Koning, Hertog of
dergelijken, en M-iens rechten en verplichtingen mede in
de algemeene wet zijn omschreven. Wordt zulk een hoofd
in den staat niet aangetroffen, men noemt dan zulk
bestuur een Kepubliekeinsch bestuur; in bet andere geval
spreekt men van een eenhoofdige of monarchale en wel
van een eonstiUitioneelen of bepaald ^monarchalen regee-
ringsvorm.
Hoe is het hiermede in ons Vaderland gelegen?
Wij hebben als grondslag van onze regeering een Wet,
die Grondwet genoemd Avordt. Die benaming is zeer
juist, want in die wet zijn al zulke bepalingen opgeno-
men, welke gerekend moeten v:orden den grondslag uit
te maken van alle overige wetten, waaraan deze moe-
ten getoetst worden, en alleen wanneer zij in overeen-
stemming met die Grondwet zijn, mogen worden aan-
genomen Volgens die Grondwet staat aan het hoofd van
de llegeoring een Koning uit het Stamhuis van Oranje-
Nassau.
Dat de Grondwet juist dit Stam!uiis heeft aangewezen
is niet willekeurig, maar gegrond op de vroegere geschie-
denis van ons Vaderland. In het vervolg zullen wij zien,
dat er door velerlei omstandigheden een nauwe ver-
binding is ontstaan tusschen Nederland en de Vorsten
uit dit Stamhuis; een vereeniging, die op het geluk van
beiden steeds grooten invloed heeft uitgeoefend.
Volgens onze Grondwet nu heeft de Koning liet op-