Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
dikwijls ontevreden soldaten tegen onzen Maurits ver-
dedigen. In dezen tijd, het was nu het jaar 1600, had
hij weer te kampen met zijn eigen soldaten, die, omdat
zij niet behoorlijk betaald werden, weigerden verder te
dienen. De Staten, en inzonderheid Oldenbarneveld, von-
den nu de kans zoo schoon om zich van Duinkerken
meester te maken, dat zij er bij Maurits op aandrongen
zich met zijn leger derwaarts te begeven. De prins had
er weinig zin aan. Hij begreep, dat het al te gewaagd
was, zich zoo ver buiten de grenzen te begeven, en , mocht
hem ook, bij gelukkig slagen, een groote roem als veld-
heer wachten, hij wilde dien roem gaarne opotFeren bij
de gedachte, aan welk onheil het land zou bloot staan,
indien hij eens niet overwon, maar, 'tgeen toch ook
mogelijk was, geslagen werd. Oldenbarneveld dreef de
zaak echter door en Maurits trok met zijn leger naar
Vlaanderen. Om echter tot Duinkerken te kunnen door-
dringen, moest eerst de stad Nieuwpoort worden ver-
overd, en niet lang nadat Maurits het beleg voor deze
stad geslagen had, kreeg hij de tijding, dat de aarts-
hertog met zijn Spaansche soldaten in aantocht was.
Tegen de verwachting van onze Staten hadden de
Spaansche soldaten gehoor gegeven aan de verzoeken en
beloften van Albertus, en zich tot een geregeld leger
laten vormen, ten einde Maurits zijn vermetelheid, om
zich zoo diep op vijandelijken grond te wagen, duur te
doen betalen. Op het eerste bericht, dat Maurits hiervan
kreeg, zond hij wel een deel van zijn leger af, om den
vijand te beletten hem schielijk te naderen, maar het was
te laat. De Spanjaarden waren reeds de rivier overge-
trokken, waar Maurits gedacht had hen op te houden, en
weldra verscheen het vijandelijke leger in de nabijheid
van Nieuwpoort. In dien hachelijken toestand verloor
8*