Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
zijner groote staatkundige bekwaamheden de zaken geheel
naar zijn zin te leiden, de oppermacht der provinciale
staten te handhaven, en het opkomend Gemeenebest in
andere mogendheden vrienden en bondgenooten te ver-
schaffen. Gelukkig dat nevens hem de jeugdige Prins
Maurits stond. Had Willem van Oranje in de hache-
lijkste tijden ten raadsman en hulp gestrekt, Maurits
deed door zijn groote krijgskundige bekwaamheden weldra de
vrees, van ooit weêr onder Spanje te zullen komen, ver-
dwijnen. Van jongs af had hij zich op de krijgsdienst
toegelegd, en toen hem nu het bevel over het leger
werd toevertrouwd, bracht hij het vroeger geleerde zoo ge-
lukkig in beoefening, dat vriend en vijand er verbaasd
over stonden. Het was Maurits inzonderheid te doen,
om den vijand zoo veel mogelijk uit de noordelijke ge-
westen te verdrijven. En hierin slaagde hij volkomen,
niettegenstaande hij in den aanvang een der bekwaamste
veldheeren van Spanje, Alexander Earnese, tegen zich
had, en later een niet minder bekwaam bevelhebber
Spinola. De eene vesting viel na de andere in zijn
handen. Met een spoed, dien men in die dagen niet ge-
woon was, trok hij van sterkte tot sterkte, van gewest
tot gewest, zoodat hij, binnen den tijd vin nog geen tien
jaren, meer dan veertig steden en ruim vijftig forten veroverd
had en den Spanjaarden geheel het grondgebied der Noor-
delijke gewesten deed ruimen. De roem van Maurits klonk
dan ook door geheel Europa, en uit onderscheidene landen
kwamen vorsten en edelen, om onder hem de krijgskunst
te leeren. Wilt gij uit al die veroveringen er een meer
in 't bijzonder kennen, dan noemen wij u die van de stad
Breda, niet zoo zeer, omdat die zooveel krijgskundige be-
kwaamheid vorderde, als wel om de bijzondere wijze,
waarop Maurits zich van die stad meester maakte.