Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
vergadering der algemeene staten en andere hooge staats-
collegiën, en voerden namens de staten de onderhan-
delingen met de gezanten der vreemde mogendheden.
Vooral toen, in vervolg van tijd, Holland het overwicht
over de andere gewesten verkreeg, en in tijden, als er
geen stadhouders waren, was het ambt van Kaadpensio-
naris een der gewichtigste in de Eepubliek.
De stadhouders eindelijk, ofschoon niet met zoo hoog
gezag bekleed als vroeger onder de graven, toen zij als
vertegenwoordigers dier vorsten het hoog bestuur voer-
den, bleven toch onder de Eepubliek zeer aanzienlijke
personen, die den luister vertoonden van de macht,
welke bij de staten berustte. Zij werden door de pro-
vinciale staten over een gewest aangesteld, en hun aan-
zien vermeerderde niet weinig als zij, gelijk dit met
de meeste Stadhouders van Holland het geval was, over
meer dan één provincie dit gezag uitoefenden. Zij moes-
ten de wetten, het recht en de privilegiën handhaven,
het welvaren der gewesten bevorderen en op bepaalde
tijden uit een gegeven voordracht de vroedschappen der
steden benoemen; zij hadden het recht om gratie te ver-
leenen van straffen, de doodstraf uitgezonderd, terwijl
hun tevens het begeven van onderscheidene gewichtige
ambten was opgedragen. Als men daarbij bedenkt, dat
zij tevens aan het hoofd van het krijgswezen in hun ge-
west geplaatst waren, en, wanneer zij van onderschei-
dene gewesten stadhouders waren, ook, onder den titel
van Kapitein- en Admiraal-Generaal het opperbevel over
het leger eu de vloot der Unie voerden, dan kan men
zich begrijpen, dat het ambt van stadhouder, ofschoon in
de Eepubliek ondergeschikt aan de Staten, een hoogst
aanzienlijke betrekking was, waarin het volk zich steeds
de oppermacht van het land vertegenwoordigd zag.