Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
die, benevens afgevaardigden van de edelen, onder den
naam van Provinciate staten, het oppermachtig bestuur
over hun Provincie voerden. Want elk gewest stond, wat zijn
inwendig beheer betrof, geheel op zich zelf Deze Pro-
vinciale staten zonden wederom uit hun midden afge-
vaardigden, die, onder den naam van Staten-generaal of
Algemeene Staten, te 's Gravenhage vergaderden. Ieder
gewest had in die vergadering op de beurt het voorzit-
terschap , en de leden stemden daar, niet gelijk zij
persoonlijk meenden dat best was, maar zooals hun door
hnn lastgevers was opgedragen. Door deze inrichting
nu ging het eigenlijk bestuur des lands van de vroed-
schappen der steden, of liever nog, van enkele familicn
in die steden uit, en was dikwijls een enkele stad, vooral
als zij een belangrijke plaats door haar handel en rijk-
dommen innam, in staat, het geheele bestuur naar haar
inzichten te regelen.
De Raad van State voerde, onder het oppergebied der
Algemeene Staten het dagelijksch bestuur in de Unie,
vooral ten opzichte van de later overwonnen landen —
generaliteitslanden genoemd — de zaken van den oorlog
en de finantiën. Het gezag van dien Raad was kort na
den dood van Prins Willem zeer groot geweest, later
trokken de Algemeene Staten veel aan zich, wat vroeger
aan den Raad .van State was opgedragen.
Als bijzondere regeeringspersonen noemden wij de raad-
pensionarissen en stadhouders. De raadpensionarissen of
lands-advokaten , gelijk zij eerst genoemd werden, waren
door de staten van ten gewest aangestelde rechtsgeleer-
den , aan wie inzonderheid waren opgedragen de regeling
en leiding van de werkzaamheden oer gewestelijke ver-
gaderingen. Zij moesten, zoo mogelijk, de verschillende
gevoelens trachten te vereenigen, hadden toegang tot de