Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 ANALYSK DKlï LUCHT.
flaii bedroeg de verniiiideriMg in volume (>3 ruimtedeelen : het derde
gedeelte daarvan is 21, en dit is de hoeveellieid zuurstof, die in de
100 vol. der onderzochte lueht aanwezig was. Het water, dat bij
de verbinding ontstaan is, hebben wij buiten rekening gelaten, om-
dat de ruimte, die dit inneemt, in vergelijking met die der gassen,
waaruit het ontstond, zoo klein is, dat zij gerust kan verAvaarloosd
worden; water toeh is meer dan (JOO maal zwaarder dan zmirstof
en meer dan 1 0000 maal zwaardc;}' dan waterstof.
Een groot aantal analyses, die volgens deze methode met de
grootste zorgvuldigheid zijn uitgevoerd, hebben als resultaat gegeven,
dat de verhouding van stikstof en zuurstof op de meest verschil-
lende plaatsen in den dampkring bijna dezelfde is; hetzij de lucht
onder den ae(juator of' boven de IJszee verzameld was, hetzij zij
20000 voet, boven de oppervlakte der aarde of lat de diepste mijn
was genonuni. steeds vond men in 100 vol. 20,9 tot 21 deelen
zuurstof.
l;it de verhouding in volumina der beide gassen en hun soorte-
telijk gewigt kan men gemakkelijk haar zamenstelling in gewigt be-
rekenen ; men vindt dan in 100 gewigtsdeelen lucht 23,16 gewigts-
deelen zuurstof en 76,84 gewigtsdeelen stikstof. Hetzelfde kan
men eehtin- ook door proefnenn'ng vinden en daardoor de juistheid
vau de uitkomst der volunietrisehe analyse nagaan. Tot dit doel
wordt (;en groote glazen ballon, die met een kraan voorzien is,
luchtledig gepompt en naauwkeurig gewogen; door eeiï kautschouk-
slang verbindt men deze met een buis van moeijelijk smeltbaar glas,
die met koperkrullen gevuld is en aan beide zijden tloor kranen kan
worden afgesloten. Deze buis wordt eveneens naauwkeurig gewo-
gen. Het amlere eimie der buis wordt met een reeks van U-vor-
mige buizen verbonden, welke puimsteen, die met zwavelzuur
l)evoehtigd is. en bijtend*; potaseh bevatten, en die dienen om het
koolzuur en den waterdamp der lucht terug te houden. Wan-
neer de toestel zoovel' irereed is. wordt de buis in een oven tot de
gloeihitte gebragt en daarna worden de kranen zoo wijd geopend,
dat er een langzame luehtstrooin door den toestel strijkt; deze gaat
door zuiveringsbuizen en komt dan met het gloeijend koper in
aanraking, dat zieh oxydeert en alle zuurstof vastlegt, terwijl de
ballon laiigzanu.'rhand met zuivere stikstof gevidd wordt. Zoodra dit
geschied is, draait men kranen toe en weegt de verschillende
deelen op iiieiiw. De toename in gewigt vtui den ballon geeft de
hoeveelheid stikstof aan, en die van de buis het. gewigt der zuurstof.
Ken groot aantal ])roeven. die op deze wijze gedaan zijn, gaven
gemiddeld in 100 gewigtsileelen lueht 23 d. zuurstof en 77 (1. stikstof.
liehalve deze twee lioofdbestanddeelen bevat de lueht nog ver-
scheiden andere gassen, die, ofschoon zij slechts in kleine hoeveel-
heden voorhanden zijn, toeh etni belangrijke rol in de huishouding